TBB Duyuru 2013/61
Tarih: 30.07.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 3256


Ankara 24.07.2013
BARO BAŞKANLIĞI

Konu :Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçları

DUYURU NO:2013/61

Konu :Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçları

Sayın Adalet Bakanı ile yapılan görüşmelerimizde Bakanlık ile Türkiye Barolar Birliği arasında kolayca işleyen ve süreklilik içeren bir iletişim yöntemi üzerinde durulmuş ve bu kapsamda Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Kenan Özdemir ile Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. İ. Güneş Gürseler görevlendirilmişlerdir.

Sayın Müsteşar Yardımcısı ve Genel Sekreterimiz ilk toplantılarını 14.7.2013 tarihinde yapmışlar ve görüşülen sorunların aşağıdaki şekilde bilginize sunulması uygun görülmüştür:

 • CMK kapsamında görevlendirilen meslektaşlarımızın ücretlerinin geç ödenmesi ve gider ödemelerinde yaşanan tartışmalar sorunu:

 • Cumhuriyet Başsavcılıklarının ödenecek miktarları her ayın beşinci gününe kadar bütçeleştirememeleri durumunda sorun yaşandığı, gecikmeyi önleyecek tedbirlerin alındığı, Baro Başkanlıklarımızın da her ay ilgili Başsavcılık nezdinde bu doğrultuda girişimde bulunmalarının yararlı olacağı anlaşılmıştır.
 • Giderlerin ödenmesinde takdirden kaynaklanan farklılıkların giderilmesi ve uygulamada birlik sağlanabilmesi için tedbirlerin alındığı, Baro Başkanlıklarımızın da bu doğrultuda ilgili Başsavcılık nezdinde girişimlerde bulunmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Yazılı yapılması uygun olacak bu girişimler Türkiye Barolar Birliği’ne bildirildiğinde konu Bakanlık nezdinde Başkanlığımız tarafından takip edilecektir.
 • Bazı Adli Yargı Adalet Komisyonlarının meslektaşlarımıza duruşma tutanağı örneği verilmemesi yolundaki kararları karşısında örneğini ekte sunduğumuz Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 19.7.2013 tarih ve 6309 sayılı genelge ile;

“…avukatların UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden vekil oldukları dosyalarda elektronik imzaları ile diledikleri anda dosya incelemeleri ve suret alma imkanları bulunduğu gibi fiziki olarak da dosya inceleme ve suret almaları mümkündür.

İlgi sayılı yazının UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminin kullanılmasının teşvik edilmesi mahiyetinde olduğu, UYAP Avukat Portal Bilgi Sisteminden alınabilen bilgi ve belgelerin fiziken verilmemesi şeklinde yorumlanamayacağı, Avukat Portal Bilgi Sisteminin kullanılmasının teşvikine yönelik konularda barolar ile koordineli hareket edilmesinin gerektiği…” duyurulmuştur.

Bu genelgeye karşın uygulamanın devam etmesi durumunda, Türkiye Barolar Birliği’ne bildirildiğinde konu Bakanlık nezdinde Başkanlığımız tarafından takip edilecektir.

 • Bu toplantıda Türkiye Barolar Birliği’nin güncel sorun ve talepler olarak aşağıdaki konular ayrıca iletilmiştir:

HUKUK EĞİTİMİ SORUNLARI:

 • Kontenjan artırımı
 • Açılan yeni fakülteler

AVUKATLIK MESLEĞİNE GİRİŞİN DÜZENLENMESİ.

UYAP UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR:

 • UYAP Avukat Masasında iki görevli çalışmasından kaynaklanan yetersizliklerin giderilmesi,
 • İdari yargıdaki dosya safahat yasağından vazgeçilmelidir.
 • UYAP üzerinden icra takibi yapan avukatlar hayatın olağan akışına göre önce bürolarında kullandıkları icra programları üzerinden takip hazırlamakta, aynı bilgileri (alacaklı, borçlu vs.) daha sontaUYAP’a tekrar girmektedir. Lüzumsuz emek kaybı yaşanmaktadır. Bakanlık, icra programları yazılımı yapan şirketlere gerekli teknik bilgileri (kaynak kodu) vererek avukatın icra takip programına girdiği bilgilerin doğrudan UYAP’a aktarılmasını sağlamalıdır. Başka bir deyişle daha önce xml dosyası ile icra dairesine sunduğumuz bilgilerin bu defa Avukat Portal üzerinden UYAP’a yüklenmesi sağlanmalıdır.
 • UYAP, icra dosyalarında, “1)Başvurma harcı, Haciz, teslim ve satış harcı, 3)Suret harcı 4)Vekalet suret harcı, 5)Yerine getirme harcı” ödenmesine izin vermektedir. Sistem üzerinden barokartla tahsil harcı vs. yatırmanız mümkün değildir. Avukata beyana dayalı harç yatırma imkanı tanınmalıdır.
 • İcra dairelerinin çok azı her tür belgeyi tarayıp UYAP sisteme ekliyor. Bu nedenle TARAMA zorunluluğunun yaptırıma bağlanması, tarama yapmayanlar hakkında işlem yapılmasına dair yazışma yapılması ya da Adliyede merkezi tarama birimleri kurulmalı ve tüm evraklar taranarak UYAP’a aktarılmalıdır.
 • Tüm dava ve takip türlerinde Avukat Portal üzerinden masraf ve harç yatırma imkanı sağlanmalıdır. Ceza davaları ile idari yargıda Avukat Portal üzerinden harç veya masraf yatırılamamaktadır.
 • UYAP üzerinden Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi verme imkanı tanınmalıdır.
 • UYAP üzerinde Yargıtay ve Danıştay’a dilekçe verme imkanı tanınmalıdır. En azından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Savcısının tebliğnamelerine karşı Avukat Portal’a temyiz dosyaları eklenmeli, gelişmeler safahatta görünmelidir. www.yargitay.gov.tr adresinde dosya sonucu “posta listesinde” yazan dosya karara bağlanmış ancak yerel mahkemeye gönderilmemiş dosyadır. Avukatlar bu süreçte Yargıtay’ın onama/bozma kararı verip vermediğini öğrenememektedir. Ancak UYAP’a abone olan vatandaşa dosyanın onandığı/bozulduğu SMS mesajı ile bildirilmektedir. Sonucu öğrenen vatandaş avukatına dosyada karar verilmiş, sen dosyayı takip etmiyorsun, ben senden önce öğrendim vs. diyerek haksız suçlamada bulunmaktadır. Yargıtay karar verir vermez avukat da UYAP üzerinden dosya sonucunu görebilmelidir.
 • Avukat UYAP sorgusunda SGK hata veriyor. Bunun nedeni şudur: İcra dairesindeki UYAP sisteminde GÜNCELLE seçeneği bulunuyor ve bu seçenek seçilince, bellekte kalmış olanlar dahil eski kayıtlar siliniyor ve en son güncel duruma ulaşmak mümkün oluyor. Bu yeteneğin (GÜNCELLE) avukat portalda avukata da tanınması gerekir.
 • Avukat portalda TAKBİS, POSTA ÇEKİ ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sorgularının AÇILMASI gerekmektedir.
 • UYAP üzerinden sadece ilamsız takip yapılabilmektedir. Diğer takip türlerinin eklenmesi gerekir.
 • UYAP üzerinden takip yaparken/dava açarken baro pulu tahsilatı yapılamamaktadır. Gider/posta avansına eklenerek TBB hesaplarına aktarılması mümkündür.
 • Hakimlerin 3 gün içerisinde reddetmedikleri UYAP dosya inceleme talepleri kabul edilmiş sayılmalı, dosya avukatın incelemesine açılmalıdır.
 • Yargıtay’ın UYAP üzerinden gönderdiği “tehiri icra kararı” gibi kararlar hakim/müdür onayına gerek kalmadan avukatlar tarafından da görülebilmelidir.
 • E haciz uygulamaları yaygınlaşmıştır. Vakıfbank hesabınıza e haciz konulduğunda e hacze konu paranın 100 katı hesabınızda olsa bile UYAP üzerinden Vakıfbank aracılığı ile para yatırmanız mümkün değildir. Vakıfbank’ın sisteminden kaynaklanan bu hata düzeltilmelidir.
 • Tüzel kişilerin vergi numarası dava dilekçesinin veya icra takibinin zorunlu unsur olması gerekir. Ayrıca tüzel kişilerin vergi kimlik numarasına dayalı Türkiye’deki dava ve takipleri mahkeme veya icra dairesince sorgulanabilmelidir.
 • TAKBİS sorgusunun hem TC, hem vergi hem de isimden yapılması sağlanmalıdır.
 • TAKBİS sisteminde, piyasada KAÇAK olarak satılan TAPU KADASTRO verilerinden oluşan TC üzerinden TAPU sorgusu yapılabilen programa benzer şekilde ve TC üzerinden geçmiş (TASARRUF İPTALİ DAVASI SÜRESİ OLAN) 5 YIL geriye dek tüm TAPU kayıtlarının görülmesini sağlayacak bir uygulamanın eklenmesi yararlı olacaktır. Şu anda, bu ihtiyaç KAÇAK programlara ödenen paralar ile giderilmektedir ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinin ARŞİV kaydı olarak ve satış tarihleri ile alıcıları gösterecek şekilde TAKBİS sisteme eklenmesi son derece kolay olmalıdır. Bunun EGM (araçlar) için de yapılması olumlu olur.
 • GSM şirketleri vatandaşlara haklarında icra takibi açıldığında SMS gönderme hizmeti sunmaktadır. Takip açılır açılmaz kendisine SMS gelen borçlunun muvazaalı satış işlemi yapmaması için en azından ihtiyati haciz sürecinde bu hizmet durdurulmalıdır.
 • Tüzel kişilerin ticaret sicilindeki adreslerine ulaşımı sağlayacak olan MERSİS projesi eğer çok uzayacak ise, MERSİS faaliyete geçene dek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veri tabanının sadece tüzel kişilerin son adreslerine ulaşmak adına UYAP ile entegre edilmesi çok kolay gerçekleşebilir. Bu sayede, Ticaret sicil ile yazışma masrafı ve zaman kaybı ortadan kalkacaktır.
 • Yakalanan araçla ilgili tüm haciz koyan dosyalara UYAP üzerinden bilgi verilmelidir.
 • Dosyalarda gider veya masraf avans miktarının ne kadar kaldığı avukat portal üzerinden de sorgulanabilmelidir.
 • Avukat portal üzerinden borçlunun murislerin MERNİS, TAKBİS ve EGM sorgusu yapılabilmelidir.
 • Vatandaş Portaldaki Yargıtay ve Danıştay dosya sorgulama linkleri Avukat Portala da yüklenmelidir.
 • MERNİS ile entegrasyon sağlanarak dosya tarafları vefat ettiğinde sistem kendiliğinden uyarı vermelidir.
 • İsteyen avukata UYAP üzerinden beyanla ilamı tebliğ alma imkanı getirilmeli, e imza uyarlı tebliğ formu hazırlanmalıdır.

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR
4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 6 NCI MADDESİNDE SAYILAN KİMLİK TESPİTİNDE KULLANILACAK BELGELERE AVUKATLIK KİMLİĞİNİN DE EKLENMESİ İSTEĞİ.

İLLERDE UYGULANAN PROTOKOL LİSTESİNDE BAROLARIN YERİNİN AVUKATLIK YASASI’NIN 76/3 MADDESİNE UYGUN HALE GETİRİLEREK “İL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NIN YANI” OLARAK DÜZENLENMESİ İSTEĞİ.

HAZIRLIK SORUŞTURMASI DOSYALARININ İNCELENMESİNDE AVUKATLARDAN VEKALETNAME İSTENMESİ SORUNU.
YARGIÇ VE SAVCILARIN KİŞİSEL UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR;

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
 

11.08.2022
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.