Amacı
Tarih: 4.05.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 5920

AMACI 

Adli Yardım Bürosu, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasını sağlamaktadır. 

Büro, avukatlık hizmetinden yararlanmaya ekonomik gücü olmayan bireylere gerekli hukuki başvurularını yapabilmeleri ve davalarını açabilmeleri için tam anlamıyla bir hukuki yardım sunmaya çalışmaktadır. Bu süreç içerisinde, başvurucuların hak ararken karşılaştıkları zorluklar görevli avukatlarımız aracılığıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Kaliteli bir hukuki yardım sunmayı amaçlayan Adli Yardım Bürosu, çalışmalarını ve alt yapısını da bu şekilde oluşturmaktadır. 

Anayasamızın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." hükmü, Anayasamızın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde ise "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.14)"ile adil yargılanma" hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz." düzenlemesi mevcuttur. 

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Adil Yargılanma Hakkını düzenleyen 6.maddesinde "Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir." hükmü, Etkili Başvuru hakkını düzenleyen 13. maddesinde ise "Bu Sözleşme'de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir." hükmü mevcuttur. 

Görüldüğü gibi, mevzuatımızda herkese hak arama hürriyeti eşit olarak tanınmıştır. Baromuzun sunduğu adli yardım hizmeti sayesinde yoksul vatandaşların "hak arama hürriyetini" fiilen kullanabilmelerinin yolu açılmıştır. Dava açmak isteyen ya da açılmış davada taraf olup kendini avukatla temsil ettirecek ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımıza, başvurdukları takdirde Baromuz Adli Yardım Bürosu'nca kendilerine avukat atanmaktadır. Böylece yoksul vatandaşların da hak arama hürriyetini tam olarak kullanabilmeleri sağlanmakta, hukuki sorunlarında ekonomik koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır. 

18.05.2024
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.