TBB 2013/71 Duyuru
Tarih: 30.09.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 3465

 

BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIKORTAKLIĞINDAVEYA AVUKATLIK

BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR

YÖNERGESİ

 

Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, Avukatlık Kanunu

m.12/c gereğince, İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren

avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek üzere iş bu Yönerge hazırlanarak

kabul edilmiştir. Taraflar, hazırlayacakları sözleşmelerde bu yönerge koşullarına

uymakla yükümlüdürler.

 

 1.TANIMLAR:

Bu Yönergede geçen;

İŞVEREN AVUKAT : Taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile verilmesi

kararlaştırılan hizmetten yararlanan ve hizmet karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü başta

olmak üzere ilgili mevzuattaki diğer yükümlülükleri üstlenmiş avukat, avukatlık ortaklığı veya

avukatlık bürosunu ifade etmektedir.

 

İŞGÖREN AVUKAT : Bağımsız avukat niteliğini taşımakla birlikte, Avukatlık

Kanunu 12/c maddesi çerçevesinde, İşveren Avukatla akdettiği sözleşme ile üstlendiği ve

aşağıda tanımı yapılan işi yerine getiren avukatı ifade etmektedir.

 

İŞ : İşveren Avukatın, İşgören Avukat tarafından yerine

getirilmesini istediği görevleri ifade eder. İşveren Avukat tarafından yerine getirilmesi istenilen

iş; bu sözleşme ile belirlenen ilkeler, vekâlet akdi ile ilişkili hükümler, ilgili mevzuat ve

Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesi ile belirlenmiş amaçlar çerçevesinde yerine getirilir.

 

İŞYERİ : İşgören Avukatın çalıştığı, İşveren Avukata ait, Baroda

kayıtlı büro ve eklentilerini ifade eder.

 

 

TARAFLAR : İşveren Avukat ve İşgören Avukat birlikte taraflar olarak

adlandırılır.

 

TİP SÖZLEŞME : Çalışma süresine ve şekline göre bu Yönerge hükümlerine

göre hazırlanmış, Yönergenin eki niteliğindeki ve taraflarca birisi tercih edilerek imzalanacak

sözleşmeyi ifade eder.

 

2.YÖNERGENİN AMAÇ VE KAPSAMI

 

İş bu Yönerge, mesleki faaliyetini Avukatlık Kanunu, İş Kanunu, Avukatlık Meslek İlke

ve Kuralları, Türkiye Barolar Birliği Mevzuatı ile uluslararası mesleki düzenlemelere uygun

olarak yürütmekte olan İşveren Avukat ile İşgören Avukat'ın birlikte çalışmasının kapsam ve

koşullarını saptamak üzere kabul edilmiş olup, uyulması taraflarca zorunlu kuralları belirlemek

amacıyla yayınlanmıştır.

3.DENEME SÜRESİNİN DÜZENLENMESİ

Bu yönerge kapsamında imzalanacak sözleşmelerde deneme süresi bir aydır. Bir aylık

deneme süresi uzatılamaz veya kısaltılamaz. Bu süre içerisinde taraflar sözleşmeyi cezai şart

olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir. Deneme süresi içerisinde veyahut sonunda,

feshin gerçekleşmesi durumunda İşveren Avukat tarafından İşgören Avukata çalışılan günler

için ücret ve varsa diğer hakları yasal süresinde ödenir.

4.TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE

ÇALIŞMA SEKLİ

Taraflar, bu Yönerge kapsamında yapacakları çalışma şekline ilişkin olarak, aşağıda

belirtilen seçeneklerden birisini seçebilirler.

A) AVUKATLAR ARASI BELİRLİ SÜRELİ ÇALIŞMA

Belirli süreli çalışma iki şekilde olabilir:

(1) Belirli süreli ve tam zamanlı çalışma

(2) Belirli süreli ve kısmi zamanlı çalışma

B) AVUKATLAR ARASI BELİRSİZ SÜRELİ ÇALIŞMA

Belirsiz süreli çalışma iki şekilde olabilir:

(1) Belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışma

(2) Belirsiz süreli ve kısmi zamanlı çalışma

Seçilen çalışma türüne ilişkin koşul ve ayrıntılar tip sözleşmelerde gösterilir.

5. ÜCRET HAKKININ DÜZENLENMESİ

 

a) İşveren Avukat, İşgören Avukata, tarafların bağlı olduğu baro tarafından,tavsiye

niteliğindebelirlenen ücretten az olmayan ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder. Ücrete ait SGK

primi, gelir, damga, muhtasar vb. vergiler ile diğer yasal kesintiler ve Baro aidatı İşveren Avukat

tarafından ayrıca ilgili yerlere ödenir.

b) İşveren Avukat, işe başlama tarihinden en geç bir yıl sonra ve izleyen her yıl, İşgören

Avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından az

olmamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapmakla yükümlüdür.

 

c) İşveren Avukat, İşgören Avukatın sigorta primlerini, sözleşmede kararlaştırılan

gerçek ücret miktarı üzerinden ilgili yerlere yatırmakla yükümlüdür.

 

d) İşveren Avukat, İşgören Avukatın bizzat yürüttüğü davalar, icra takipleri ve proje vb

işler sonucunda elde edilen ve her türlü vergisi ödendikten sonra kalan net ücretin %10 dan az

olmayan belli bir yüzdesiniprim olarak İşgören Avukata ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme,

İşverenin vekalet ücretini tahsil ettiği ayı takip eden ay ödenecek olan aylık ücrete eklenerek

ödenir. Birden çok İşgören Avukatın çalıştığı bürolarda prim ödemesi, avukatlar arasında eşit

şekilde paylaştırılarak yapılabilir.

e) İşveren Avukat, İşgören Avukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapar. Günlük

yemek ücreti miktarı,Gelir Vergisi Kanunu 23/8 maddesinde o yıl içinbelirlenen miktardan az

olamaz.

 f) CMK, adli yardım ve uzlaştırma görevi nedeniyle veya bilirkişilik yaparak kazanılan

ücretler İşgören Avukat’a aittir.Bu gibi işlerin vergi yükümlülükleri,ödeme sorumluluğu

İşgören Avukata ait olmak üzere, İşveren Avukat tarafından yerine getirilir.Ancak, bu gibi

işlerin yapılması, İşveren Avukatın işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi yapılması

koşuluyla üstlenilebilir.

 g) Her nevi ücret ödemesi İşgören Avukatın banka hesabına yapılır.

6. İZİN HAKKININ DÜZENLENMESİ

a) İşgören Avukat, çalışma dönemi süresince, her takvim yılı için, yılsonundan itibaren

asgari 21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu süre İş Kanununda belirlenen sürelerden az

olamaz. Bu iznin en az 11 günü Adli Tatil içerisinde kullandırılır.

b) İşveren Avukat, İşgören Avukatın talebi halinde kendisine topluca veya farklı

günlerde kullanabilecek şekilde bir yıl içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul

eder.

 

c) İşveren Avukat, İşgören Avukatı onun talebi dışında ücretsiz izne çıkaramaz.

d) İşgören Avukat, İş Kanununda tanınan mazeret izinlerini yukarıda belirtilen ücretsiz

izin sürelerinin dışında ayrıca kullanabilir.

 e) İşgören Kadın Avukat, İş Kanunundan doğan haklarını kullanabilir. İşgören Hamile

Kadın Avukatın talep etmesi halinde İşveren Avukat en az 30 gün ücretsiz izin vermekle

yükümlüdür.

 f) İşveren Avukat, İşgören Erkek Avukata eşinin doğum yapması halinde, İş Kanununda

doğum yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve İşgören Erkek

Avukatın talep etmesi halinde en az 20 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.

 g) İşveren Avukat, İşgören Avukatın evlenmesi halinde İşgören Avukata 5 gün ücretli

izin vermekle yükümlüdür.

 7. ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNUN DÜZENLENMESİ

 a) İşgören Avukatın haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz. Söz konusu çalışma

süresinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı, aksi kararlaştırılmamış ise eşit olarak yapılır.

Hiçbir halde bir günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi aksatmayacak şekilde

ve işin gereklerine göre, İşgören Avukat tarafından günde bir saat ile sınırlı olmak koşuluyla,

istenildiği zaman kullanılabilir.

 

b) Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş görüşmeleri, elektronik ortamda

yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren İşgören Avukatın İş Kanunu uyarınca

çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler, çalışma süresinden sayılır.

 c) Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışındayapılan haciz, keşif vb. işler için

harcanan süreler ile İşgören Avukat ile İşveren Avukat arasında ya da İşgören Avukat ile

müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan mahiyetteki iş görüşmeleri

(telefon vb. görüşmeler dahil) fazla çalışma kapsamındadır.

 

d) Kural olarak Pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz. Ancak

İşveren Avukat, İşgören Avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kuralları

çerçevesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir. Bu tür çalışmalar

mesleki zorunluluğunun gerektirdiği süreyi, herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür

çalışmalarda gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin 2 katı olarak

İşgören Avukata ödenir.

 e) Fazla çalışma, bir yıl içinde 270 saati aşmamak koşuluyla yapılabilir.

 f) İşveren Avukat, çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması durumunda, İşgören

Avukatın her bir saat fazla çalışması için, günlük ücretin saat başına düşen miktarın %50

oranında arttırılmış halini İşgören Avukata öder.

 g) İşyerine giriş ve çıkışlarda ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve

çıkışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen

uygulanır. Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde İşgören Avukatın beyanı esas

alınır. Avukatlık onura aykırı olacak şekilde denetim uygulanamaz.

8.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

A) İŞVEREN AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. İşveren Avukat, İşgören Avukata imzalanacak sözleşme kapsamındaki görevini

yürütebilmesi için gerekli iş ortamını hazırlar, talep ettiği işleri yapabilmesi için her türlü bilgi

ve belgeyi, araç-gereci, çalışma ve iletişim ortamını süresi içinde sağlar.

2. İşveren Avukat ve İşgören Avukat, sözleşme konusu işlerin yapılmasını Avukatlık

Kanununun 2nci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yürütürler ve avukatlığın

bağımsızlığını koruyacak şekilde davranırlar.

3. İşveren Avukat, işyerinde başka Avukatların da olması halinde, Avukatlar arasında bir

hiyerarşinin olmamasını sağlar. Ancak, İşgören Avukat diğer meslektaşlarına, özellikle

kendisinden kıdemli avukatlara saygı göstermek ve işyeri kurallarına uymak zorundadır.

4. Aksi kararlaştırılmadıkça, İşveren Avukat, kendi işlerinin aksamaması ve gerektiği

gibi yapılması koşuluyla İşgören Avukatın kendi adına dava üstlenmesinikabul edebilir. Bu

durumda tahsil edilecek ücretin nasıl paylaştırılacağı ve iş ilişkilerinin nasıl yürütüleceği

taraflarca imzalanacak İş Sözleşmesinde kararlaştırılır.

5. İşveren Avukat, kıdemi bir yılın altında olan İşgören Avukatın iş sözleşmesini haklı

nedenler dışında fesh ettiği taktirde, İşgören Avukatın son ay aldığı ücret kadar bir miktarı

tazminat olarak öder.

6. İşveren Avukat, İşgören Avukatın faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli

nitelikte Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırır.

7. İşveren Avukat, işyerindeki işleri aksatmayacak şekilde, İşgören Avukata mesleki

gelişimi için gerekli olan seminer ve eğitimlere,makul süreyi aşmayacak şekilde katılma izni

verir. İşgören Avukatın mesleki eğitim ve seminerler için ayırdığı süreler çalışma süresinden

sayılır.

8. İşveren Avukat, yapılan iş ile ilgili her türlü masrafı (yol, yemek, konaklama ve

işlem masraflarının tamamını) karşılamakla yükümlüdür. Yapılacak masraflar için uygun

miktarda avans peşin ödenir. İşgören Avukat, masraf avansını peşin olarak almadığı bir işi

yapmak zorunda değildir.

9. İşveren Avukat, İşgören Avukata, iş kapsamında kullanılmak üzere bir GSM hattı

tahsis etmek ve bu cep telefonunun faturalarını ödemekle ya da İşgören Avukatın işle ilgili

iletişim giderlerini (internet dahil) karşılamakla yükümlüdür. İşgören Avukat, kendisine tahsis

edilen GSM hattını sadece İşveren Avukatla ve iş ile ilişkili olarak kullanmakla yükümlüdür.

10. Taraflar arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi İşveren Avukat

tarafından ödenir.

 B) İŞGÖREN AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. İşgören Avukat, mesleki faaliyetlerini İşveren Avukat tarafından verilen iş temelinde

gerçekleştirir. İşveren Avukat, İşgören Avukattan görevini bir başka Avukata devretmesini

isteyebilir. İşveren Avukat, İşgören Avukata tevdi ettiği işler hakkında her zaman bilgi talep

edebilir.

 2. İşgören Avukat, İşveren Avukat tarafından kendisine tevdi edilen tüm dosya ve işler

üzerinde; İşveren Avukat ile birlikte, müvekkilin talepleriyle bağlı olarak, savunma, hukuki

temellendirme, nitelendirme yapma ve yapılacak iş ve işlemleri belirlemede söz sahibidir.

Görüş ayrılığı durumunda, İşgören Avukat, İşveren Avukatın yazılı talimatına göre hareket

eder. İşgören Avukat, hayatın olağan akışı dikkate alınarak, kendisinden mevcut işin

yürütülmesinin beklenemeyeceği durumlarda işi reddetme hakkına sahiptir.

3. İşgören Avukat, tek başına veya diğer çalışanlarla birlikte oluşturduğu, katkısının

bulunduğu eser niteliği taşıyan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklarına

İşveren Avukat ile ortaklaşa maliktir.

 4. İşgören Avukat; imzaladığı iş sözleşmesi sona erdikten sonra, en az bir yıl süre ile

İşveren Avukatın tüm müvekkillerine karşı, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak

herhangi bir hizmet veremez, üçüncü şahıslarla vekalet ilişkisi kuramaz, İşveren Avukatın

müvekkillerinin vekaletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz. İşgören Avukat, iş

sözleşmenin sona ermesinden sonra sadece İşveren Avukatın vekâlet ilişkisinin sona erdiği

müvekkillerinin vekillik görevini üstlenebilir. Ancak onlara karşı herhangi bir görev veya

hizmet üstlenemez.

 5. İşgören Avukat, kendisine tevdi edilen veya avukatlık görevi nedeniyle öğrendiği

Avukatlık Kanununun 36. maddesinde belirtilen meslek sırrı kapsamındaki hususları gerek

sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamaz.

 6. İşgören Avukatın,iş sırasında işyeriyle ilgili öğrendiği alenileşmemiş her türlü bilgi

gizli bilgidir. İşgören Avukata ait her türlü şahsi bilgi de gizli bilgi olup, taraflar gizli bilgiyi

sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamazlar ve olumsuz

beyanlarda bulunamazlar. 

 7. İşveren Avukatın tevdi ettiği iş, kanunen yasaklanmış ve suç unsuru taşıyan bir içeriğe

sahip ise, İşgören Avukat işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir. İşveren Avukat bu sebeple iş

sözleşmesini sonlandıramaz.

 8. İşgören Avukat, İşveren Avukatın sözleşme kapsamındaki işlerini yapmak için

zamanını, dikkat ve becerisini en iyi şekilde kullanır.

9. ÖZEL HÜKÜMLER

a) İşgören Avukata, işyerinde, kendine ait bir masa, sandalye, bilgisayar ve işini

yapabilmesi için gerekli teknik donanım ile sağlıklı bir çalışma ortamı İşveren Avukat

tarafından sağlanır.

 

b) İşgören Avukat, yapılacak işlerin gereği olarak, seyahat etmeyi kabul eder. Yurtdışına

yapılacak seyahatlerde İşgören Avukatın kabulü aranır. İş gereği yapılacak tüm seyahat ve

konaklama masrafları ile iş için yapılacak giderler İşveren Avukat tarafından önceden karşılanır.

 

c) Hastalık, gebelik, doğum, askerlik, iş sağlığı ve güvenliği, analık halinde çalışma ve

süt izni ve bu sözleşmede düzenlenmeyen hallerde İş Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

d) Yukarıda 4. maddede öngörülen seçeneklerin belirlenmesi sırasında, bu yönergenin

belirtilen seçeneğe uyumsuz hükümlerinde taraflar gerekli değişiklikleri yapabilirler.

Sözleşmeye temel hükümlere aykırı olmamak üzere ek hükümler koyabilirler.

 

e) Taraflar yılsonu itibariyle mali konular ve ücret ödemeleri bakımından ibralaşırlar.

İbralaşma yapılmamış ise ispat yükümlülüğü İşveren avukattadır.

 

 10.SÖZLEŞMENİN FESHİ

 a) Taraflar, aralarındaki iş ilişkisini düzenlerken, yapacakları sözleşmenin feshine

ilişkin hükümler koyabilirler.

 

b) Tarafların sözleşmede belirtilen süre dolmadan önce sözleşmeyi feshetmesi halinde İş

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

11. SON HÜKÜMLER

a) Bu Yönergede açık bir hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Avukatlık

Meslek Kuralları, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

b) İş sözleşmesi hükümleri ile ilgili kanunlar arasında bir çelişkinin ortaya çıkması

halinde İşgören Avukat lehine olan kanun hükümleri uygulanır ve sözleşme İşgören Avukat

lehine yorumlanır.

 

c) İşveren Avukat ve İşgören Avukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün

içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

d) İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlanır. Sözleşmenin bir nüshası İşgören Avukata,

bir nüshası İşveren Avukata, bir nüshası da tarafların bağlı bulunduğu Baroya sunulur.

Sözleşmeler arasında çelişki bulunması halinde Baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul

edilir. Bu sözleşmeler Baroda özel bir dosyada gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır.

 e) Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ahde vefa ilkesi gereğince imzaladıkları sözleşme

hükümlerine bağlı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulundukları Baronun yetkili

organlarınca, imzaladıkları iş sözleşmesine aykırılıktan doğan şikayetlerin, sözleşme Baroya

sunulmuş olsun veya olmasın, inceleneceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ve

sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin Avukatlık Yasasının 95/5.maddesi

gereğince Baro Yönetim Kurulları olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme

imzalanmamış olsa dahi, İşveren ve İşgören Avukat arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ilgisi

oranında işbu Yönerge hükümleri Baro organlarınca dikkate alınır.

 

f) Bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir. Ancak

yapılacak eklemeler bu Yönergeye ve yasal mevzuata aykırı olamaz.

 

g) Tarafların imzaladıkları sözleşmeye açıkça aykırı davranmaları hali, Türkiye Barolar

Birliği Meslek Kurallarına da aykırı davranış olarak değerlendirilir.

 

İş bu yönerge 09 Eylül 2013 Tarihinde TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek

01 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

21.03.2023
AV. MUHSİN AYANOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.